Kimyasal Koruyucu Tulum Standartları

(EU) 2016/425, Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği olan "Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasaya Arzı" yönetmeliğini ifade eder. Bu yönetmelik, AB pazarına sunulan kişisel koruyucu donanımların (KKD) gerekliliklerini ve uygunluk sürecini düzenler. (EU) 2016/425, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kişisel koruyucu donanımların güvenli, etkili ve uygun bir şekilde tasarlanması, üretilmesi ve piyasaya sürülmesini sağlamayı hedefler. Bu yönetmelik, KKD'lerin risklere karşı koruma sağlama, kullanım kolaylığı, dayanıklılık, ergonomi ve uygun işaretlemeye ilişkin gereklilikleri belirler. Yönetmelik, KKD'leri üreten ve pazarlayan tüm aktörler için yükümlülükler ve uygunluk süreci aşamaları sağlar. Üreticiler, KKD'lerini ilgili gerekliliklere uygun olarak tasarlamalı, üretmeli ve uygun test ve değerlendirmelerden geçirmelidir. Aynı zamanda, KKD'lerin üzerindeki uygunluk işaretini (CE işareti) taşımalı ve gerektiğinde kullanıcı kılavuzları ve teknik dosyalar sağlamalıdır. (EU) 2016/425 ayrıca KKD'leri denetleyen ve belgelendiren bağımsız kuruluşlar olan "Belgelendirilmiş Kuruluşlar"ın rollerini ve sorumluluklarını da belirler. Bu kuruluşlar, KKD'lerin uygunluğunu değerlendirir ve gerektiğinde CE işaretinin verilmesine veya üreticilere uygunluk belgesi düzenlemesine karar verir. Bu yönetmelik, KKD'lerin AB içinde serbest dolaşımını sağlamak için önemli bir mevzuat olarak kullanılır ve çalışanların güvenliği ve sağlığına yönelik standartları yükseltmeyi amaçlar.

  • EN ISO 13688:2013: Koruyucu giysi - Genel gereksinimler
  • EN 13034:2005+A1:2009: Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler Tip 6B
  • EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010: Katı partiküllere karşı kullanım için koruyucu giysiler Tip 5B
  • EN ISO 14126:2003+AC:2004: Bulaşıcı ajanlara karşı koruyucu giysi (Tip 5B, 6B)
  • EN 1149-5:2018: Koruyucu giysi - Elektrostatik özellikler - Bölüm 5: Malzeme performansı ve tasarım gereksinimleri

EN ISO 13688:2013, "Koruyucu giysiler - Genel gereksinimler" olarak bilinen bir Avrupa standardıdır. Bu standart, çeşitli endüstrilerde kullanılan koruyucu giysilerin genel gereksinimlerini belirler. EN ISO 13688, koruyucu giysilerin tasarımı, ergonomisi, boyutlandırması, markalaması, kullanıcı konforu ve genel performansı gibi unsurları kapsar. EN ISO 13688, temel bir standarttır ve diğer özel koruyucu giysi standartlarıyla birlikte kullanılır. Örneğin, kimyasal koruyucu tulumlar için EN 943, ateşe dayanıklı giysiler için EN ISO 11612 veya yüksek görünürlük giysileri için EN ISO 20471 gibi ilgili standartlara referans verirken, EN ISO 13688, bu giysilerin genel gereksinimlerini belirleyen bir temel standarttır. Bu standart, koruyucu giysilerin kullanımında güvenlik, konfor ve uygunluk sağlamayı amaçlar. İşverenler ve kullanıcılar, koruyucu giysi seçimi ve kullanımında EN ISO 13688'e uygunluk sağlamalıdır.

EN 13034:2005+A1:2009, "Kimyasal koruyucu giysiler - Sıvı kimyasallara karşı koruma sağlayan giysilerin performans gereksinimleri" olarak bilinen bir Avrupa standardıdır. Bu standart, çalışanları sıvı kimyasal maddelerin potansiyel tehlikelerine karşı koruyan koruyucu giysilerin performans gereksinimlerini belirler. EN 13034:2005+A1:2009 standartı, sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysilerin belli bir seviyede direnç göstermesini sağlamayı amaçlar. Bu standart altında belirtilen gereksinimler, tulumların sıvı geçirgenliği, sıvı püskürtmelerine karşı direnç, su buharı geçirgenliği, esneklik ve mukavemet gibi özellikleri kapsar. Bu standarda uygun koruyucu giysiler genellikle kimyasal endüstriler, laboratuvarlar, temizlik işleri ve benzeri alanlarda kullanılır. EN 13034:2005+A1:2009, kullanıcıların sıvı kimyasallara karşı güvenliğini sağlamak için tasarlanmış ve test edilmiş koruyucu giysilerin performansını belirlemektedir. Bu standarda uygun giysilerin kullanılması, çalışanların kimyasal sıçramalardan, damlacıklardan veya püskürtmelerden kaynaklanan potansiyel tehlikelere karşı korunmasını sağlar.

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, "Katı parçacıklara karşı koruyucu giysiler - Parçacıklara karşı koruyucu giysilerin performans gereksinimleri - Bölüm 1: Hava taşınımı sırasında katı parçacıklara karşı koruyucu giysilerin özellikleri" olarak bilinen bir Avrupa standardıdır. Bu standardın birinci bölümü, katı parçacıklara karşı koruyucu giysilerin hava taşınımı sırasında göstermesi gereken performans gereksinimlerini belirler. EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, giysilerin katı parçacıkların penetre etmesini önlemesini, statik elektriklenmeye karşı direnç göstermesini ve kullanıcıya rahatlık sağlamasını amaçlar. Bu standarda uygun koruyucu giysiler, toz, lifler ve diğer katı parçacıklara maruz kalınan ortamlarda çalışanları korur. Bu standardın gereklilikleri, giysilerin parçacık geçirgenliği, statik elektriklenmeye karşı direnç, dikişlerin dayanıklılığı, ergonomi ve kullanıcı konforu gibi özellikleri kapsar. EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 standardına uygun giysiler genellikle inşaat, madencilik, farmasötik endüstri ve benzeri alanlarda kullanılır. Bu standart, katı parçacıklara karşı koruyucu giysilerin performansını belirleyerek çalışanların güvenliğini sağlamayı hedefler. Bu şekilde, çalışanlar toz, lifler ve benzeri katı parçacıkların neden olduğu potansiyel tehlikelere karşı korunur.

EN ISO 14126:2003+AC:2004, "Koruyucu giysiler - Performansa dayalı sıvı kimyasallara karşı koruma sağlayan giysilerin performans gereksinimleri" olarak bilinen bir Avrupa standardıdır. Bu standart, sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysilerin performans gereksinimlerini belirler. EN ISO 14126:2003+AC:2004 standardı, sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysilerin belli bir seviyede direnç göstermesini sağlar. Bu standart altında belirtilen gereksinimler, giysilerin sıvı penetre olmasını önlemesi, sıvı direnci, dikişlerin dayanıklılığı, ergonomi ve kullanıcı konforu gibi özellikleri kapsar. Bu standarda uygun koruyucu giysiler, kimyasal endüstriler, laboratuvarlar, temizlik işleri ve benzeri alanlarda sıvı kimyasallara karşı çalışanları korumak için kullanılır. EN ISO 14126:2003+AC:2004 standardına uygun giysiler, sıvı sıçramaları, damlacıkları veya püskürtmeleri nedeniyle oluşabilecek potansiyel tehlikelere karşı güvenlik sağlar. Bu standart, sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysilerin performansını belirlemeyi amaçlar. Bu şekilde, çalışanlar sıvı kimyasalların neden olduğu olası risklere karşı korunur.

EN 1149-5:2018, "Koruyucu giysiler - Elektrostatik özelliklere sahip giysilerin performans gereksinimleri" olarak bilinen bir Avrupa standardıdır. Bu standardın amacı, elektrostatik yük birikimini kontrol altına alarak patlama ve yangın risklerini azaltmak için koruyucu giysilerin performans gereksinimlerini belirlemektir. EN 1149-5:2018, elektrostatik olarak duyarlı ortamlarda çalışanları korumak için koruyucu giysilerin gerekliliklerini kapsar. Bu standarda uygun giysiler, elektrostatik yük birikimini engellemek veya kontrol altında tutmak için tasarlanır ve test edilir. Bu standardın gereklilikleri, giysilerin elektrostatik yük birikimini azaltması, elektrostatik deşarjın kontrol altına alınması ve topraklamaya uygun olması gibi özellikleri kapsar. EN 1149-5:2018 standardına uygun giysiler genellikle patlayıcı atmosferlerde çalışan veya elektrostatik risk altında olan endüstrilerde kullanılır. Bu standart, elektrostatik özelliklere sahip koruyucu giysilerin performansını belirleyerek çalışanların güvenliğini sağlamayı hedefler. Bu şekilde, elektrostatik yük birikimi nedeniyle patlama veya yangın riski oluşabilecek ortamlarda çalışanlar korunur.